Ogłoszenie Zarządu

Zarząd "Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kępnie, ul. Przemysłowa 8 wpisanej do KRS - Rejestru Przedsiębiorców pod numer KRS: 0000144705 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS działając na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z art. 395 §1 KSH oraz §16 i 20 Statutu Spółki

zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

które odbędzie się w dniu 29.04.2022 r. o godz. 15:00 w sali Budynku Socjalnego w KPDM S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej:
  • podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
  • przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór Przewodniczącego WZA
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z działalności Spółki za 2021 rok
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2021 rok
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2021
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  • udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  • podział zysku Spółki za 2021 r.
 10. Zamknięcie obrad

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA podpisana przez Zarząd będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed WZA. Zarząd Spółki informuje, iż odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed WZA.

Kontakt

ul. Przemysłowa 8, Kępno

(62) 782 99 56

kgr@kpdm.pl

O nas

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie jest firmą wykonującą usługi z zakresu budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i obiektów mostowych w sposób gwarantujący spełnienie wszelkich oczekiwań Klienta (Inwestora) i warunków realizacji kontraktów.

Polityka prywatności | Regulamin