Ogłoszenie Zarządu

Zarząd “Kępińskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kępnie ul. Przemysłowa 8 wpisanej do KRS - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000144705 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS działając na podstawie art. 399 §1 ksh w związku z art. 395 §1 ksh oraz §16 i 20 Statutu Spółki

zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

które odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 15:00 w sali Budynku Socjalnego w KPDM S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór Przewodniczącego WZA.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z działalności Spółki za 2023 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
  • podziału zysku Spółki za 2022 rok
 10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA podpisana przez Zarząd będzie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni przed WZA. Zarząd Spółki informuje, iż odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed WZA.

Kontakt

ul. Przemysłowa 8, Kępno

(62) 782 99 56

kgr@kpdm.pl

O nas

Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kępnie jest firmą wykonującą usługi z zakresu budowy, przebudowy, remontów i bieżącego utrzymania dróg, ulic i obiektów mostowych w sposób gwarantujący spełnienie wszelkich oczekiwań Klienta (Inwestora) i warunków realizacji kontraktów.

Polityka prywatności | Regulamin